English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/26026
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Túmulo 5 de Forno dos Mouros (Ortigueira, A Coruña). Primeros resultados

AuthorsMañana-Borrazás, Patricia
KeywordsMegalitismo
Megaliths
Neolítico
Neolithic
Arqueoloxía da Paisaxe
Arqueología del Paisaje
Landscape Archaeology
Posta en valor
Puesta en valor
Enhacement
Escavación estratigráfica
Excavación estratigráfica
Stratigraphic excavation
Datación radiocarbónica
Radiocarbon Dating
Proceso constructivo
Proceso constructivo
Building process
LaPa
Issue Date2005
PublisherCSIC-XUGA - Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS)
CitationCuadernos de Estudios Gallegos, LII(118): 39-79. Santiago de Compostela.
Abstract[GA] Preséntanse os resultados das diversas campañas de escavación dun dos túmulos máis senlleiros da comarca de Ortigueira e que pola contra, presentaba un estado de conservación pésimo: o túmulo 5 do conxunto de Forno dos Mouros, na serra de Coriscada. O obxectivo final destas intervencións foi, ademais de recuperar información sobre este monumento, preservar e acondicionar as súas estruturas para que fose comprensible á xente en xeral, así como integralo nun plan de posta en valor coma recurso cultural e turístico da comarca. Trátase dun xacemento de gran tamaño, cos restos de estruturas monumentais aínda que moi alterado nestes últimos séculos. A singularidade deste xacemento é a presenza das estruturas dun primeiro túmulo soterrado baixo a masa tumular do segundo, o que permitiu documentar un primeiro monumento que, polas datacións radiocarbónicas, corresponde ós inicios do megalitismo. Coas estruturas centrais nun estado de conservación excepcional, así como a complexidade do proceso construtivo que levou ó xacemento o seu aspecto final.
[ES] Se presentan los resultados de las diversas campañas de excavación de uno de los túmulos más singulares de la comarca de Ortigueira y que por el contrario, presentaba un estado de conservación pésimo: el túmulo 5 del conjunto de Forno dos Mouros, en la sierra de Coriscada. El objetivo final de estas intervenciones fue, además de recuperar información sobre este monumento, preservar y acondicionar sus estructuras para que fuera comprensible a la gente en general, así como integrarlo en un plan de posta en valor como recurso cultural y turístico de la comarca. Se trata de un yacimiento de gran tamaño, con los restos de estructuras monumentales aunque muy alterado en estos últimos siglos. La singularidad de este yacimiento es la presencia de las estructuras de un primero túmulo soterrado bajo a masa tumular del segundo, lo que permitió documentar un primero monumento que, por las dataciones radiocarbónicas, corresponde a los inicios del megalitismo,. Con las estructuras centrales en un estado de conservación excepcional, así como la complejidad del proceso constructivo que llevó al yacimiento su aspecto final.
[ES] This text shows the results of the archaeological excavation of the burial mound identified as the n. 5 of the “Forno dos Mouros” group, in the range of Coriscada (Ortigueira, A Coruña). Despite being one of the most significant mounds of the area, it has been very poorly preserved. The final objective of this project was the gathering of archaeological and historical information about the monument and the preservation and enhancement of the site in order to make it understandable for the public, as part of a broader plan of cultural and touristic presentation at the regional level. The mound is a large site, showing indicators of lost monumental structures (a megalithic chamber), but it was substantially transformed in the last centuries. Its main singularity is the presence of an earlier burial mound that was later covered and preserved by the construction of the currently visible barrow. The further construction of a major mound over it allowed an exceptional preservation of the burial chamber and gave away to a rather complex stratigraphic sequence that reflects a series of long and rich building processes.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/26026
ISSN0210-847X
Appears in Collections:(IEGPS) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2005_CEG_Mañana_Tumulo 5 Forno dos Mouros.pdf8,07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.