English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/24100
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Nous desenvolupaments, aplicacions bioanalítiques i validació dels mètodes de resolució multivariant

AuthorsJaumot, Joaquim
AdvisorTauler Ferré, Romà; Gargallo, Raimundo
KeywordsQuimiometria
Anàlisi multivariant de dades
Mètodes de modelatge
MATLAB
MCR-ALS
Issue Date2007
PublisherUniversidad de Barcelona
Abstract[CAT] Aquest treball s’integra en una de les línies d’investigació del grup de recerca “Quimiometria” del Departament de Química Analítica de la Universitat de Barcelona. Aquesta línia d’investigació es centra en el desenvolupament de mètodes quimiomètrics d’anàlisi multivariant de dades, i en la seva aplicació a l’estudi analític dels canvis de conformació i/o de les interaccions entre biomolècules.
Actualment és possible enregistrar l’espectre sencer d’una mostra en poc temps. Aquest augment del nombre i de la complexitat de les dades adquirides ha portat a l’aparició de mètodes que tenen com a finalitat la obtenció d’informació d’interés físico-químic a partir d’aquests conjunt de dades. Amb aquesta finalitat es poden trobar dues aproximacions: a) els mètodes de modelatge rígid que exigeixen la postulació d’un model químic o cinètic al qual ajustar les dades experimentals, i b) els mètodes de modelatge flexible que no necessiten la postulació d’un model. El treball realitzat en aquests tesi doctoral es pot dividir en tres blocs.
En primer lloc, s’ha desenvolupat una interfície gràfica en l’entorn de programació MATLAB pel mètode de resolució multivariant de corbes mitjançant mínims quadrats alternats (MCR-ALS). Aquesta interfície millora notablement la interacció entre l’usuari i el programa, i potencía la seva utilització generalitzada per part d’usuaris no acostumats a treballar amb eines pròpies de la Quimiometria.
En segon lloc, s’ha dut a terme la validació de diversos mètodes d’anàlisi multivariant, és a dir, s’ha estudiat la fiabilitat de les solucions obtingudes per aquest tipus de mètodes quimiomètrics. Així, pel mètode MCR-ALS, s’ha analitzat la influència i la propagació de l’error experimental i les possibles repercusions sobre les ambigüetats matemàtiques existents en les solucions obtingudes. Aquest estudi s’ha realitzat tant en el cas de l’anàlisi individual de matrius de dades obtingudes en un únic experiment, com en el cas de l’anàlisi simultani de matrius de dades obtingudes en diversos experiments. En el cas dels mètodes de modelatge rígid s’ha estudiat l’ambigüetat existent al ajustar mecanismes cinètics complexos. En aquest cas s’ha observat l’aparició de mínims locals múltiples amb el mateix valor d’ajust en la superfície de desposta associada.
Finalment, s’han aplicat els mètodes quimiomètrics de modelatge flexible i de modelatge rígid a l’estudi dels equilibris en solució dels àcids nucleics. Aquestes són biomolècules que tenen una organització jeràrquica començant en la seqüència de nucleòtids a les cadenes fins a estructures complexes d’ordre superior com els tríplexs o quadruplexs. Els canvis conformacionals o les interaccions amb d’altres biomolècules s’han estudiat tradicionalment mitjançant experiments seguits amb tècniques espectroscòpies. En aquest treball es seguiran aquests processos mitjançant lectures a moltes longituts d’ona (aproximació multivariant) i s’aplicaran mètodes quimiomètrics adients de tractaments de dades multivariants. Els procesos estudiants en aquesta Tesi són bàsicament els canvis conformacionals provocats en variar condicions del medi, com el pH, la temperatura, la concentració d’altres ions... S’han emprat tècniques espectroscòpiques com l’absorció molecular a l’UV-visible, la fluorescència, el dicroisme circular i la ressonància magnètica nuclear. Una altra aplicació, ha estat l’anàlisi de micromatrius d'ADN. L’aparició d’aquesta la tecnologia ha permès obtenir informació sobre els nivells de l’expressió gènica per un gran nombre de gens en un únic experiment. La generació de grans quantitats de dades requereix la utilització d’eines mitjançant les quals es pugui extreure la informació biològica. En aquest treball s’ha aplicat el mètode MCR-ALS a l’anàlisis de diversos conjunts de dades per tal de poder determinar la relació entre les mostres que presenten diferents tipus de càncer i els gens estudiats.
This PhD Thesis has been developed in the framework of the Chemometrics group at the Universitat de Barcelona. The work deals with the development and validation of Multivariate Curve Resolution (MCR) methods (both hard- and soft-modelling), and with their application to bioanalytical problems. The work has been organized into three blocks:
First, a graphical interface has been developed for the program running the MCR-ALS (Multivariate Curve resolution Alternating Least Squares) method in the MATLAB® environment. This interface improves the interaction between the user and the program and facilitates the use of multivariate curve resolution to little experineced potential users.
Secondly, validation of multivariate resolution methods of data analysis has been carried out. For the MCR-ALS method, effects of rotational ambiguities and of propagation of experimental noise have been studied. These studies have been performed in the analysis of a single experiment and in the case of analyzing multiple experiments simultaneously. In the case of hard-modelling kinetic data fitting methods, ambiguities in the analysis of kinetic experiments have been studied and methods to overcome this ambiguity have been proposed.
Third, multivariate resolution methods have been applied to the study of conformational equilibria of nucleic acids. These are biomolecules that have a hierarchic organization from the nucleotide sequence to higher order structures such as triplex or quadruplex. Traditionally, conformational changes or interactions of nucleic acids with other biomolecules have been spectroscopically monitored at just one wavelength. In this work, these processes have been followed at multiple wavelengths and suitable multivariate resolution methods for the data treatment have been applied. Processes studied during this Thesis have been DNA conformational changes induced by pH, temperature or salinity. Spectroscopic techniques such as molecular absorption in the UV-visible, circular dichroism or nuclear magnetic resonance have been used for this purpose. Finally, data obtained using DNA microarrays have been analyzed. This technique allows highthroughput analysis of relative gene expressions of thousands of genes of an organism that generates large amounts of data. This has caused a need for statistical methods that can extract useful information for further research. In this PhD Thesis, the MCR-ALS method has been proposed for the analysis of this kind of data with very promising results.
DescriptionTesis del Departament de Química Analítica de la Universitat de Barcelona.-- Fecha de defensa 20-06-2006.
Publisher version (URL)http://www.tdx.cat/TDX-0306107-141209
URIhttp://hdl.handle.net/10261/24100
ISBN978-84-690-5923-4
Appears in Collections:(IDAEA) Tesis
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaumot_Joaquim_1.pdfIntroducción158,91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Jaumot_Joaquim_2.pdfCapítulo 11,51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Jaumot_Joaquim_3.pdfCapítulo 21,94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Jaumot_Joaquim_4.pdfCapítulo 31,18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Jaumot_Joaquim_5.pdfResultados y Discusión980,22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Jaumot_Joaquim_6.pdfConclusiones101,4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.