Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/22698
Share/Export:
logo share SHARE BASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Title

Distribució i comportament de contaminants orgànics prioritaris a la conca hidrogràfica del riu Ebre

AuthorsNavarro Ortega, Alicia
AdvisorBarceló, Damià CSIC ORCID; Lacorte Bruguera, Silvia CSIC ORCID
KeywordsMonitorització
Compostos orgànics prioritaris
Sediments
Degradació (Química)
Conca del riu Ebre
Issue Date2009
PublisherUniversidad de Barcelona
Abstract[CAT] L’Ebre és un típic riu mediterrani caracteritzat per canvis estacionals en la corrent i efectes extrems en el seu flux. En aquesta conca les activitats agrícoles i industrials així com les concentracions urbanes són la causa de considerables problemes de contaminació des de fa molts anys. L’agricultura basada en la vinya i l’arròs (al delta) i l’ambli ús de pesticides són la font principal de contaminació a la part baixa de la conca de l’Ebre. Durant els anys 60 i 70 els pesticides organoclorats es van utilitzar àmpliament en aquesta regió, fins que el seu ús va ser prohibit el 1976. Malgrat això, avui en dia encara es detecten elevats nivells d’insecticides organoclorats així com d’altres compostos d’origen industrial.
Per a poder fer una avaluació de la contaminació present en aquesta conca, el riu Ebre es va incloure en el projecte europeu AquaTerra. En el context d’aquest projecte es va realitzar una monitorització de diversos contaminants durant 3 anys al riu Ebre i alguns dels seus afluents. Els compostos prioritaris mesurats en les sis campanyes realitzades, tant en aigua com en sediments, estan inclosos a la Directiva 2006/11/CE, que aboleix les Directives 76/464/CE i 2455/2001/EC i inclou 23 compostos organoclorats, 16 hidrocarburs aromàtics policíclics (PAHs), diversos pesticides i 2 alquilfenols (APs).
Els compostos detectats més freqüentment van ser els PAHs, els DDTs, hexaclorobenzè i especialment els APs, que es van trobar a la major part de les mostres analitzades i a concentracions molt elevades en alguns punts. El conjunt de les dades va reflectir una distribució generalitzada dels compostos orgànics a tota la conca, com a resultat de la influència antropogènica, així com una contaminació més elevada a les rodalies de les gran ciutats, on es concentra l’activitat industrial.
D’entre els resultats obtinguts d’aquest estudi, el grup dels alquilfenols (nonilfenol i octilfenol) va ser el detectat més freqüentment, pràcticament al 100 % dels punts de presa de mostra, i a unes concentracions més elevades, tant en aigua com en sediments. En base als resultats obtinguts i al fet que són compostos emergents, el grup dels APs es va seleccionar per a la realització d’un estudi més complet que donés informació sobre el seu comportament al medi. Aquest estudi va consistir en la investigació de les isotermes d’adsorció de: a) nonilfenol en diversos sediments provinents de la conca hidrogràfica del riu Ebre i en altres dos materials (lignit i torba), tots ells amb diferent contingut de carboni orgànic total (TOC), per a estudiar la influència d’aquest paràmetre en els comportament del nonilfenol pel que fa a l’adsorció i b) octilfenol i nonilfenol, tant per separat com conjuntament, i l’extensió de la isoterma per al nonilfenol a concentracions baixes, properes a les que es poden trobar d’aquest compost al medi. Així mateix els mateixos compostos es van utilitzar per a un estudi de la seva degradació sota diferents condicions, obtingudes per la combinació de dos graus de llum i dos de concentració d’oxigen. L’experiment de degradació es va portar a terme sota condicions ambientals durant 70 dies provant de reproduir les condicions naturals que es donen en un riu.
[EN] The work presented here shows the most recent results on monitoring campaigns for contaminants relevant to the soil-water-sediment system in the Ebro River basin. The Ebro is a typical mediterranean river system that is characterised by seasonal low flows during summer and occasional extreme flush events during winter. Prominent agricultural and industrial activity throughout the basin caused considerable contamination problems since many years.
Six monitoring campaigns for surveillance monitoring were completed at 24 sampling stations. At these points surface water and sediment samples were collected. Priority compounds measured are mainly listed in the Directives 2006/11/CE. These are a follow-up of the recently abolished directive 76/464/CE and 2455/2001/EC and comprise 23 organochlorine compounds (OC), 16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), 2 alkylphenols (APs) and various pesticides.
As a result of this monitoring, it has been possible to detect main persistent pollutants in river samples and determine point source pollution spots. Most samples contained traces of organic compounds, reflecting the anthropogenic input from human activities. These organic compounds were detected at high levels. The most frequently detected compounds were PAHs, APs, DDT and Hexachlorobenzene in sediments and soils and APs, Triazines, some Organophosphorus and Chloroacetanilides in surface water.
APs were selected as target compounds for a deeper study on their behaviour in the environment. These compounds were chosen because of their presence in water and sediments at very high concentrations and their consideration as endocrine disruptors. The study comprises two different experiments: a) sorption isotherms and b) degradation experiments. The sorption experiment consisted on the investigation of sorption isotherms for NP, using sediments with different amount of total organic carbon to know the influence of this parameter in the sorption process. Also the extension of NP isotherm to similar values than the ones found in the environment was evaluated as well as the simultaneous study of NP and OP to elucidate their competition. Degradation experiments were performed at four different conditions combining two degrees of light and two of oxygen concentration. The experiment was carried out at environmental conditions during 70 days trying to reproduce the natural conditions in the river system.
DescriptionTesis del Departament de Química Analítica de la Universitat de Barcelona.-- Fecha de defensa 29-05-2009.
Publisher version (URL)http://www.tdx.cat/TDX-1123109-112609
URIhttp://hdl.handle.net/10261/22698
ISBN978-84-692-8484-1
Appears in Collections:(IDAEA) Tesis
Files in This Item:
File Description SizeFormat
Navarro_Alicia_1.pdfÍndices820,48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Navarro_Alicia_2.pdfCapítulo 11,14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Navarro_Alicia_3.pdfCapítulo 212,39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Navarro_Alicia_4.pdfCapítulo 35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Navarro_Alicia_5.pdfCapítulo 411,22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Navarro_Alicia_6.pdfCapítulo 53,14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Navarro_Alicia_7.pdfConclusiones655,14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Navarro_Alicia_8.pdfBibliografía y Anexos3,47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work

Page view(s)

284
checked on May 28, 2022

Download(s)

1,184
checked on May 28, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.