English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/156217
Compartir / Impacto:
Estadísticas
Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Ver citas en Google académico
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar otros formatos: Exportar EndNote (RIS)Exportar EndNote (RIS)Exportar EndNote (RIS)
Título

Lluís Alcanyísi la seua obra en el context social del primer renaixement valencià

Autor Arrizabalaga, Jon
Palabras clave Lluís Alcanyís
Valencia
Segles XV-XVI
Medicina universitaria
Practica professional de la medicina i la cirurgia
Inquisició
Fecha de publicación 2017
EditorUlleye
Citación Lluís Alcanyís, 500 anys : Xàtiva, ¿1440? - València, 1506 : 57-79 (2017)
ResumenLluís Alcanyís és una de les personalitats mediques rnés destacades de la Valencia baixmedieval. Durant l'últim terç del segle XV i els prirners anys del XVI -un periode en que la ciutat de Valencia, gràcies a l'expansió de la puixant burgesia artesana i mercantil local, exercia a tots els nivells una hegemonía inqüestionable a la Corona d'Aragó i a tot el món hispànic ocupa en aquesta ciutat càrrecs de la més elevada responsabilitat en l'ensenyament i el control de la practica professional de la medicina i la cirurgia. Paradoxalment, després de la seva detenció, acusat de judaïtzant per la Inquisició el febrer de 1504, fou apartat de tots els càrrecs, empresonat, processat, condenmat a mort i, finalment, cremat viu en un acte de fe que tingué lloc a Valencia el 25 de novembre de 1506. Uns quínze anys abans del seu trágic final, Lluís Alcanyís publicá en catala el "Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència" [Valencia, Nicolaus Spindeler, c. 1490], el seu únic escrit medic conegut. En la segona part d'aquest treball, s'intenta retre compte del contingut i sentit d'aquesta obra, plenament inserible dins un genere literari molt prodigat en la medicina universitaria baixmedieval i moderna, el dels tractats de pesta. Previament, s'oferirx una síntesi de les escasses dades biogràfiques disponibles sobre Alcanyís, amb el desig de contribuir a una millor comprensió de la significació histórica del seu Regiment dins el context de la Valencia del Primer Renaixement.
URI http://hdl.handle.net/10261/156217
ISBN 84-947138-3-5
Aparece en las colecciones: (IMF) Libros y partes de libros
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
accesoRestringido.pdf15,38 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.