English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/152338
Compartir / Impacto:
Estadísticas
Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Ver citas en Google académico
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar otros formatos: Exportar EndNote (RIS)Exportar EndNote (RIS)Exportar EndNote (RIS)
Título : DIVERSA. Arqueoloxía dende o Incipit alén Europa
Otros títulos: DIVERSA. Archaeology from Incipit beyond Europe
Autor : Fábrega-Álvarez, Pastor ; Criado-Boado, Felipe ; Barreiro, David ; Parcero-Oubiña, César ; Aboal-Fernández, Roberto ; Aldabe, Joaquín; Borie, César; Dal Zovo, Cecilia ; Gianotti, Camila ; González-García, A. César ; González-Ruibal, Alfredo ; Kleihege, Christopher; Nieto Miranda, Carlos; Pino, Mariela; Tuul
Palabras clave : Diversidade
Sociedade
Arqueoloxía
Paisaxes
Tempo
Espazo
Diversity
Society
Archaeology
Landscapes
Time
Space
Fecha de publicación : jul-2017
Editor: CSIC - Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit)
Citación : Anaina 4 (2017)
Serie : Serie electrónica de monografías didácticas y de divulgación
4
Resumen: [GA] Hai dous anos, o Incipit deseñou e organizou unha mostra titulada “Diversa: Arqueoloxía dende o Incipit alén Europa”. Esta mostra nutríase de contidos procedentes de diferentes proxectos arqueolóxicos e etnoarqueolóxicos levados a cabo dende o Incipit alén Europa. Os elementos comúns a todos estes proxectos seguen a ser, unha perspectiva comunitaria e un sentido da práctica científica inseparables do traballo político coas comunidades de todo o mundo, amais de facer visible esta perspectiva á nosa propia comunidade.
[EN] Two years ago, the Incipit designed and organized an exhibition, entitled “Diverse: Archaeology from Incipit beyond Europe”. This exhibition was based on different archaeological and ethnoarchaeological projects carried out by the Incipit around the world. The common elements in all of these projects were, and still are, a community perspective and a sense of scientific practice as being inseparable from political work with citizens everywhere, along with the aim of making this perspective visible to our own community.
Descripción : Pastor Fábrega-Álvarez & Felipe Criado-Boado (eds.).
A diversidade cultural é un reto para a investigación, tanto como para a convivencia. O mellor coñecemento do que é diferente incrementa a nosa comprensión da realidade.-- Cultural diversity is a major challenge both for research and coexistence The deeper we know the difference, the better we understand reality.
Versión del editor: http://www.incipit.csic.es/es/Series/SerieAnaina.aspx
URI : http://hdl.handle.net/10261/152338
ISBN : 978-84-697-3925-9
ISSN: 2174-8616
Aparece en las colecciones: (INCIPIT) Anaina
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
ANAINA_4.pdf7,92 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.