English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/140663
Compartir / Impacto:
Estadísticas
Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Ver citas en Google académico
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar otros formatos: Exportar EndNote (RIS)Exportar EndNote (RIS)Exportar EndNote (RIS)
Título : Transcripción de las Consuetudines Episcopatus Gerundensis
Autor : López de Ayala, M. José; Conde Salazar, Matilde
Fecha de publicación : 1995
Editor: Escola d'Administració Pública de Catalunya
Citación : Revista de llengua i dret nº 24: 31-98 (1995)
Resumen: Consuetes del Bisbat de Girona, recopilades i redactades per Tomàs Mieres l'any 1439 i transcrites el segle xviii en paper de la segona meitat d'aquell mateix segle, amb un total de 107 pàgines numerades, que recullen el text llatí. A més, hi ha 26 pàgines sense numerar que corresponen a l'índex de les Consuetes i a un glossari final en castellà, que complementa aquesta obra. El text llatí presenta unes notes marginals de la mateixa època i fins i tot amb la mateixa lletra. Aquestes regles, que es trobaven als llibres dels Perits de Girona de manera desordenada, són reorganitzades per l'autor, amb l'ajuda d'una sèrie d'honorables barons i mestres de la diòcesi, en una compilació coherent i de consulta assequible. El text llatí reuneix, en 71 epígrafs, la legislació referent als drets personals, usos i costums pel que fa a les diferents classes de llauradors que pertanyien a les Esglésies Parroquials de la Diòcesi de Girona. Les notes marginals aclareixen i amplien alguns conceptes remetent, generalment, a les fonts. La part castellana, als 30 apartats, dóna una explicació de diferents termes antics, recollits de manuscrits anteriors relatius a Homes propis [...] i als drets i obligacions de cada un d'ells, amb informació bibliogràfica abundant. Segons l'informe del Dr. Sanchez Mariana, director de la Secció de Manuscrits de la Biblioteca Nacional de Madrid, es tracta d'un manuscrit anònim, l'edició del qual es va preparar el segle xviii.
Versión del editor: http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/574
URI : http://hdl.handle.net/10261/140663
ISSN: 0212-5056
Aparece en las colecciones: (CCHS-ILC) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Consuetudines Episcopatus Gerundensis.pdf1,88 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.