English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/137817
Compartir / Impacto:
Estadísticas
Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Ver citas en Google académico
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar otros formatos: Exportar EndNote (RIS)Exportar EndNote (RIS)Exportar EndNote (RIS)
Título : Redescubriendo o Castro Pequeno de Neixón (Boiro, A Coruña): nuevos resultados de la campaña arqueológica de 2008
Otros títulos: Rediscovering o Castro Pequeno de Neixón (Boiro, A Coruña): new results of archaelogical excavation in 2008
Autor : Ayán Vila, Xurxo ; Costa-Casais, Manuela ; Tallón Armada, R.; Rodríguez Martínez, Rafael; Franco Fernández, Manuel Antonio
Palabras clave : Idade do Ferro
Iron Age
Arqueoloxía da Paisaxe
Poboado fortificado
Hillfort
Landscape Archaeology
Fecha de publicación : 2011
Editor: Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba
Citación : Férvedes 7: 159-168 (2011)
Resumen: [GL] O Castro Pequeno de Neixón (Boiro, A Coruña) é un xacemento arqueolóxico emblemático na historia da Arqueoloxía galega e un dos poboados da 1ª Idade do Ferro máis importantes para comprendermos o xurdimento da paisaxe fortificada en Galicia. Os resultados das continuadas in-tervencións arqueolóxicas desenvoltas ao longo da década de 1970 e comezos de 1980 apenas se deron a coñecer á comunidade científica e á sociedade en xeral. En 2008 retomamos a escavación arqueolóxica deste castro dentro do noso proxecto arqueolóxico dos castros de Neixón (2003-2008). A presente comunicación fornece unha interpretación global do sitio partindo dos resultados da campaña de 2008.
[EN] O Castro Pequeno de Neixón (Boiro, A Coruña) is a ve ry important archaeological site into the histo- ry of galician Archaeology. In this sense, it is one of the main hillforts to know the emergence of fortified landscape during the first Iron Age. Unfortunately the publi cation record of excavations in the 70’s and 80’s at this site is rather poor. In 2008 Laboratory of Heritage (National Research Council) take up again the research thanks to the international fieldwork project of Neixón (2003-2008). In this paper we show the preliminary results of our archaeological excavation at this site.
Descripción : Recoge los contenidos presentados al 2º Congreso Internacional de Arqueoloxía de Vilalba, celebrado los días 20-23 de julio de 2011. (2º. 2011. Vilalba).
URI : http://hdl.handle.net/10261/137817
Identificadores: issn: 1134-6787
DL LU-243-2010
Aparece en las colecciones: (IEGPS) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
accesoRestringido.pdf15,38 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.