English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/132281
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Regenerative medicine as an emergent cluster in Tampere region

AuthorsHeinonen, Tuomo; Ortega Colomer, Francisco Javier
KeywordsRegenerative medicine
Emergent cluster
Commercialization
Innovation
Competence bloc
Technology market
Medycyna regeneracyjna
Wyłaniający się klaster
Komercjalizacja
Innowacja
Blok kompetencji
Rynek technologii
Issue Date2015
PublisherCentral and Eastern European Online Library
CitationJournal of Entrepreneurship, Management and Innovation 11(4): 139-160 (2015)
Abstract[EN]: Clusters are important for regional economies and emergent clusters are in a key position, as a means of adding more diversification to the current economic activity by involving new technologies and industries. Science-based industries may be the most promising in this regard since they are encouraged to develop and enhance the economic imaginaries of territories under the umbrella of radical innovations or in the name of broadening the current economic model based on mostly traditional industries. Regenerative medicine (RM) could be an example of these so-called emergent clusters. Regenerative medicine is highly dependent on academic research, which means that local territories must fund the research in this field and, hence, they expect some returns as well. As territories do not typically have existing industries specifically in RM, these industries must emerge or expand from existing ones. Regenerative medicine involves a wide spectrum of different technologies and industries that are likely to form a cluster and benefit from it if successfully developed. The first aim of this paper is to show how some obstacles eventually impede the proper development of these emergent clusters. The second aim is to shed light on how innovations emerge in the cluster and what are the main implications for the territory. In this study, existing literature is used in order to describe the technology market and commercial aspects of the RM sector. Empirically this study is based on the emergent RM cluster in the region of Tampere in Finland. Analysis of 24 conducted interviews helps to contextualize the emergence of the RM cluster in Tampere, where academia is both the booster and the driver of the emergent RM cluster. Commercialization of research in the RM field is one of the goals at the university, even though there are no commercial outcomes yet available. This study contributes to the understanding of emergent cluster development in science-based industries in their embryonic and early stages. Major challenges are pointed out in an emergent cluster that calls for tailor-made socio-economic policies at the meso-level. Tailored policies matter in science-based clusters, and specific sectors in specific stages of development need specific policies in order to become matured clusters.
[PL]: Klastry są istotnym elementem regionalnych gospodarek, a rozwijające się klastry mają szczególne znaczenie dla dywersyfikacji działalności gospodarczej poprzez nowe technologie i branże. Branże oparte na nauce są w tej dziedzinie szczególnie obiecujące dla tworzenia i wsparcia wizji rozwoju określonych terytoriów, dzięki innowacjom przełomowym lub wzbogaceniu obecnych modeli gospodarczych, działających w tradycyjnych sektorach. Branża medycyny regeneracyjnej (MR) stanowi przykład takich wyłaniających się klastrów. Branża ta jest silnie zależna od badań naukowych, co oznacza, że region musi inwestować w badania naukowe w tej dziedzinie, by spodziewać się określonego zwrotu z inwestycji. Regiony zazwyczaj nie posiadają rozwiniętych klastrów w dziedzinie MR, stąd branże te powinny wyłonić się z istniejących dziedzin działalności lub poszerzyć obecne sektory. Medycyna regeneracyjna angażuje szeroki zestaw technologii i sektorów, które mogą tworzyć klaster i korzystać z jego efektów, jeśli projekt odniesie sukces. W artykule zrealizowano dwa cele. Po pierwsze, przedstawiono bariery, które ograniczają rozwój młodych klastrów. Po drugie, określono w jaki sposób w klastrach tego rodzaju powstają innowacje i jakie jest ich znaczenie dla danego terytorium. Na podstawie przeglądu literatury przedstawiono rynek technologii i komercjalizacji w sektorze MR. Badanie empiryczne oparto na rozwijającym się klastrze MR w regionie Tampere, w Finlandii. Na podstawie 24 wywiadów przedstawiono kontekst tworzenia klastra w Tampere, gdzie sfera nauki inspiruje i stymuluje rozwój tej branży. Jednym z celów uniwersytetu jest komercjalizacja badań w dziedzinie MR, jakkolwiek na razie brak komercyjnych rezultatów. Badanie ma znaczenie dla zrozumienia rozwoju młodego klastra w branży opartej na nauce, w fazie zalążkowej i na wczesnych etapach rozwoju. Wskazano główne wyzwania dla powstającego klastra, które to wyzwania wymagają dostosowania polityki wsparcia na poziomie mezo-ekonomicznym. Dla klastrów opartych na wiedzy niezbędna jest ukierunkowana polityka, a określone sektory, na danym etapie rozwoju potrzebują specyficznych narzędzi polityki, aby osiągnąć fazę dojrzałości.
Publisher version (URL)http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=61
URIhttp://hdl.handle.net/10261/132281
ISSN2299-7075
E-ISSN2299-7326
Appears in Collections:(INGENIO) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tampere Region.pdf313,98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.